Synonyms and Antonyms for sassy

1. sassy (adj.)

improperly forward or bold

Synonyms: Antonyms:
x