Synonyms and Antonyms for sadden

1. sadden (v.)

make unhappy

Synonyms: Antonyms:

2. sadden (v.)

come to feel sad

Synonyms: Antonyms:
x