Synonyms
Antonyms

1. sacrilegious

adjective. ['ˌsækrəˈlɛdʒɪs'] grossly irreverent toward what is held to be sacred.

Synonyms

Rhymes with Sacrilegious

 • cornelious
 • cornelious
 • cretaceous
 • diaphanous
 • enormous
 • enormous
 • gurganious
 • inauspicious
 • luscious
 • pontious
 • porteous
 • pugnacious
 • rapacious
 • rapacious
 • ravinous

How do you spell sacrilegious? Is it sacreligious ?

A common misspelling of sacrilegious is sacreligious