Synonyms

Rhymes with Roanoke

 • artichoke
 • artichoke
 • backstroke
 • countryfolk
 • gunsmoke
 • holyoak
 • holyoke
 • keystroke
 • ladbroke
 • masterstroke
 • pembroke
 • slowpoke
 • townsfolk
 • vanderkolk
 • windhoek
 • woolfolk

How do you pronounce roanoke?

Pronounce roanoke as ˈroʊəˌnoʊk.

US - How to pronounce roanoke in American English

UK - How to pronounce roanoke in British English