Synonyms
Antonyms
Etymology

2. retrogress

verb. go back to bad behavior.

Etymology

  • retrogressus (Latin)