Synonyms
Antonyms
Etymology

1. retention

noun. ['riːˈtɛnʃən'] the act of retaining something.

Etymology

 • retencioun (Middle English (1100-1500))
 • retentio (Latin)

Rhymes with Retention

 • misapprehension
 • comprehension
 • condescension
 • reinvention
 • hypotension
 • hypertension
 • apprehension
 • suspension
 • prevention
 • pretension
 • extension
 • convention
 • contention
 • laurentian
 • invention
 • dissension
 • dimension
 • detention
 • attention
 • ascension
 • tension
 • pension
 • mention
 • henschen
 • gentian

How do you pronounce retention?

Pronounce retention as riˈtɛnʃən.

US - How to pronounce retention in American English

UK - How to pronounce retention in British English

2. retention

noun. ['riːˈtɛnʃən'] the power of retaining and recalling past experience.

Etymology

 • retencioun (Middle English (1100-1500))
 • retentio (Latin)

3. retention

noun. ['riːˈtɛnʃən'] the power of retaining liquid.

Etymology

 • retencioun (Middle English (1100-1500))
 • retentio (Latin)