Synonyms and Antonyms for restart

1. restart (v.)

start an engine again, for example

Synonyms: Antonyms:

2. restart (v.)

take up or begin anew

Synonyms: Antonyms:
x