Synonyms and Antonyms for resorb

1. resorb (v.)

undergo resorption

Synonyms: Antonyms:
x