Antonyms
Etymology

1. religionism

noun. exaggerated religious zealotry.

Antonyms

Etymology

  • -ism (English)
  • religion (English)