Synonyms
Antonyms
Etymology

1. refutable

adjective. able to be refuted.

Etymology

  • refutabilis (Latin)