Synonyms and Antonyms for ravel

1. ravel (v.)

disentangle

Synonyms: Antonyms:

2. Ravel (n.)

French composer and exponent of Impressionism (1875-1937)

Synonyms:

3. ravel (v.)

tangle or complicate

Synonyms: Antonyms:

4. ravel (n.)

a row of unravelled stitches

Synonyms: