Synonyms for prostatic-adenocarcinoma

1. prostatic adenocarcinoma (n.)

cancer of the prostate gland

Synonyms:

2. adenocarcinoma (n.)

malignant tumor originating in glandular epithelium

Synonyms:

3. prostatic (adj.)

relating to the prostate gland

Synonyms: