Synonyms for presbytes-entellus

1. Presbytes entellus (n.)

langur of southern Asia; regarded as sacred in India

Synonyms:

3. entellus (n.)

langur of southern Asia; regarded as sacred in India

Synonyms: