Synonyms

1. PRC

noun. a communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world.

Synonyms

 • Moukden
 • Taklamakan Desert
 • Great Wall of China
 • Sichuan
 • Brahmaputra
 • Tien Shan
 • mainland China
 • Xinjiang Uighur Autonomous Region
 • Nan Ling
 • Peiping
 • Yangtze Kiang
 • Hebei
 • Mekong
 • Bo Hai
 • Kansu
 • Huang He
 • Gobi
 • Nanjing
 • Nanking
 • Great Wall
 • Communist China
 • Asia
 • Chang
 • Chang Jiang
 • Yunnan province
 • Changjiang
 • Wuhan
 • Hunan
 • Peking
 • Hsian
 • Cathay
 • Poyang
 • Tyan Shan
 • Tangshan
 • Shenyang
 • Amur River
 • Kuenlun
 • Amur
 • Kunlun Mountains
 • Changan
 • Gobi Desert
 • Luta
 • Hangchow
 • Nanning
 • Heilong Jiang
 • Guangzhou
 • Mekong River
 • Pearl River
 • Brahmaputra River
 • Heilong
 • Gansu province
 • Hwang Ho
 • Liaodong Bandao
 • Po Hai
 • Zhu Jiang
 • Pamir Mountains
 • Shanghai
 • Kuangchou
 • Lushun
 • Taiyuan
 • Chinese
 • Chongqing
 • capital of Red China
 • Sian
 • Grand Canal
 • Kwangchow
 • Canton River
 • Red China
 • Chu Kiang
 • Dalian
 • Tianjin
 • Chungking
 • Yangtze River
 • Hopei
 • Xinjiang
 • Yangtze
 • Szechuan
 • Manchuria
 • Hopeh
 • Yellow River
 • Tientsin
 • China
 • Loyang
 • Szechwan
 • Port Arthur
 • Luda
 • Taklimakan Desert
 • Yunnan
 • Fengtien
 • Inner Mongolia
 • Talien
 • Canton
 • Chinese Wall
 • Gan Jiang
 • Mukden
 • Hebei province
 • T'ien-ching
 • Kunlun
 • Szechwan province
 • Nanchang
 • Sinkiang
 • People's Republic of China
 • Liaodong Peninsula
 • the Pamirs
 • Dairen
 • Kuenlun Mountains
 • Singan
 • Luoyang
 • Nan-chang
 • Xian
 • Kan River
 • Hunan province
 • Gansu
 • Hong Kong
 • Beijing
 • Nei Monggol
 • Kunlan Shan
 • Nan-ning

Featured Games

Synonym.com