Synonyms for potorous

1. Potorous (n.)

potoroos

Synonyms: