Synonyms

1. Polynesia

noun. the islands in the eastern part of Oceania.

Synonyms

 • Tonga
 • French Polynesia
 • Austronesia
 • Oceania
 • Sandwich Islands
 • Oceanica
 • Hawaiian Islands
 • Friendly Islands
 • French Oceania
 • Samoan Islands
 • Kingdom of Tonga
 • Polynesian

Featured Games

Rhymes with Polynesia

 • micronesia
 • indonesia
 • anesthesia
 • anaesthesia
 • magnesia
 • tunisia
 • rhodesia
 • amnesia
 • elysia
Synonym.com