Synonyms
Etymology

1. polarimeter

noun. ['ˌpoʊlɝˈɪmətɝ'] an optical device used to measure the rotation of the plane of vibration of polarized light.

Synonyms

Etymology

  • -meter (English)
  • μέτρον (Ancient Greek (to 1453))
  • polari- (English)

Rhymes with Polarimeter

  • estimator
  • altimeter
  • perimeter