Synonyms and Antonyms for pocket_veto

1. pocket veto (n.)

indirect veto of legislation by refusing to sign it

Synonyms: Antonyms: