Synonyms
Antonyms
Etymology

1. plethora

noun. ['ˈplɛθɝə, pləˈθɔrə'] extreme excess.

Etymology

 • plethora (Latin)
 • πληθώρη (Ancient Greek (to 1453))

Rhymes with Plethora

 • controladora
 • spatafora
 • spadafora
 • contadora
 • waligora
 • musidora
 • tortora
 • theodora
 • senora
 • santora
 • pastora
 • pandora
 • leonora
 • gusciora
 • gongora
 • glenora
 • fundora
 • feodora
 • eleanora
 • carfora
 • zippora
 • zamora
 • zadora
 • sykora
 • sonora
 • sikora
 • samora
 • pecora
 • pechora
 • panora

How do you pronounce plethora?

Pronounce plethora as ˈplɛθərə.

US - How to pronounce plethora in American English

UK - How to pronounce plethora in British English

How do you spell plethora? Is it plethura ?

A common misspelling of plethora is plethura