Synonyms
Antonyms

Rhymes with Plenty

 • saraceni
 • polimeni
 • yevgeny
 • mcclenny
 • mckenny
 • mckenney
 • how-many
 • gisenyi
 • antennae
 • ankeney
 • twenty
 • sweney
 • steny
 • gwennie
 • glenny
 • glennie
 • freni
 • clenney
 • aveni
 • yene
 • veney
 • tenny
 • tenney
 • seney
 • renny
 • rennie
 • penny
 • pennie
 • penney
 • neni

2. plenty

adverb. ['ˈplɛnti, ˈplɛni'] as much as necessary; (`plenty' is nonstandard) "I've had plenty, thanks".

Antonyms