Synonyms
Etymology

1. piston

noun. ['ˈpɪstən'] mechanical device that has a plunging or thrusting motion.

Etymology

 • piston (French)
 • pestone (Italian)

Rhymes with Piston

 • mcquiston
 • mccuiston
 • whiston
 • kristen
 • christon
 • wriston
 • viston
 • riston
 • liston

How do you pronounce piston?

Pronounce piston as ˈpɪstən.

US - How to pronounce piston in American English

UK - How to pronounce piston in British English