Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Phylogeny

  • ontogeny
  • homogeny
  • progeny

How do you pronounce phylogeny?

Pronounce phylogeny as faɪˈlɑʤəni.

US - How to pronounce phylogeny in American English

UK - How to pronounce phylogeny in British English