Synonyms and Antonyms for photogenic-epilepsy

1. photogenic epilepsy (n.)

reflex epilepsy induced by a flickering light

Synonyms:

2. photogenic (adj.)

looking attractive in photographs

Synonyms: Antonyms: