Etymology

1. periodically

adverb. ['ˌpiːriːˈɑːdɪkəli, ˌpiːriːˈɑːdɪkli'] in a sporadic manner.

Etymology

  • -ally (English)
  • periodic (English)
  • iodic (English)

Rhymes with Periodically

  • methodically