Synonyms

Rhymes with Penguin

 • anyone
 • arwen
 • awan
 • baldwin
 • bedouin
 • chautauquan
 • edwin
 • gawain
 • genuine
 • goguen
 • harlequin
 • hudwon
 • iowan
 • irwin
 • iwen
 • kerwen
 • mequon
 • radwan
 • salwen
 • sequin

How do you pronounce penguin?

Pronounce penguin as ˈpɛŋgwən.

US - How to pronounce penguin in American English

UK - How to pronounce penguin in British English