Synonyms
Etymology

Sentences with paparazzo


1. Noun, singular or mass
); paparazzo (sing.)