Synonyms for paleornithology

1. paleornithology (n.)

the paleobiology of birds

Synonyms: