Synonyms for paleoethnography

1. paleoethnography (n.)

the ethnography of paleolithic humans

Synonyms: