Synonyms for oxyphenbutazone

1. oxyphenbutazone (n.)

an anti-inflammatory drug (trade name Tandearil) used to treat arthritis and bursitis

Synonyms:
x