Synonyms
Antonyms
Etymology

1. overladen

adjective. loaded past capacity.

Synonyms

Antonyms

Etymology

  • laden (English)
  • over- (English)
  • over- (Middle English (1100-1500))