Synonyms
Antonyms
Etymology

1. overexploitation

noun. exploitation to the point of diminishing returns.

Etymology

  • exploitation (English)
  • exploitation (French)
  • over- (English)
  • over- (Middle English (1100-1500))