Synonyms
Etymology

1. ophthalmoplegia

noun. paralysis of the motor nerves of the eye.

Synonyms

  • paralysis

Etymology

  • -plegia (English)
  • πλήσσειν (Ancient Greek (to 1453))
  • ophthalmo- (English)
  • ὀφθαλμός (Ancient Greek (to 1453))

Featured Games

Synonym.com