Synonyms for oligoplites

1. Oligoplites (n.)

leatherjackets

Synonyms: