Synonyms and Antonyms for oddish

1. oddish (adj.)

somewhat strange

Synonyms: Antonyms:
x