Synonyms
Antonyms
Etymology

1. occiput

noun. back part of the head or skull.

Synonyms

Antonyms

Etymology

  • occiput (Latin)