Synonyms and Antonyms for nonslippery

1. nonslippery (adj.)

not slippery; not likely to slip or skid

Synonyms: Antonyms: