Synonyms
Antonyms
Etymology

1. nonrhythmic

adjective. deliberately not rhythmic.

Synonyms

Antonyms

Etymology

  • rhythmic (English)
  • un- (English)
  • on- (Middle English (1100-1500))