Synonyms and Antonyms for nonrepresentative

1. nonrepresentative (adj.)

not standing for something else

Synonyms: Antonyms:
x