Synonyms and Antonyms for nonoscillatory

1. nonoscillatory (adj.)

not having periodic vibrations

Synonyms: Antonyms:
x