Synonyms
Antonyms
Etymology

1. noninfectious

adjective. not infectious.

Etymology

  • infectious (English)
  • non- (English)
  • non (Latin)