Synonyms

Rhymes with Newton

 • zelaputon
 • vanslooten
 • scruton
 • tuten
 • gluten
 • bruton
 • brewton
 • wootton
 • wootten
 • wooton
 • wooten
 • wootan
 • vuitton
 • rutan
 • luton
 • luten
 • lewton
 • hooton
 • hooten
 • booton
 • booten
 • ooten

Sentences with newton


1. Noun, singular or mass
The SI unit for energy is the joule (J) where 1 joule = 1 newton × 1 meter.