Synonyms
Etymology

Rhymes with Neva

  • pleva
  • alleva
  • zeva
  • teva
  • reva
  • paiva
  • leyva
  • geva
  • deva
  • ava