Synonyms
Etymology

Rhymes with Nephron

 • aequitron
 • agouron
 • altron
 • certron
 • chemetron
 • chevron
 • cyclotron
 • electron
 • elektron
 • enron
 • eron
 • interferon
 • interferon
 • invitron
 • milacron
 • negatron
 • oxymoron
 • phototron
 • solitron
 • tebuthiuron

Sentences with nephron


1. Noun, singular or mass
Each nephron is made up of a blood vessel and a tube that collects urine.