Synonyms
Antonyms

1. nebular

adjective. resembling a cloud.

Synonyms

Antonyms

Featured Games

2. nebular

adjective. of or relating to or resembling a nebula.

Antonyms

Synonym.com