Synonyms
Etymology

1. Neapolitan

noun. a native or inhabitant of Naples.

Synonyms

  • Napoli
  • Naples

Etymology

  • neapolitanus (Latin)
  • Neapolis (Latin)

Featured Games

Words that Rhyme with Neapolitan

  • metropolitan
  • cosmopolitan
Synonym.com