Synonyms
Etymology

1. Neapolitan

noun. a native or inhabitant of Naples.

Synonyms

  • Napoli
  • Naples

Etymology

  • neapolitanus (Latin)
  • Neapolis (Latin)

Featured Games

Rhymes with Neapolitan

  • metropolitan
  • cosmopolitan

How do you pronounce neapolitan?

Pronounce neapolitan as ˌniəˈpɑlətən.

US - How to pronounce neapolitan in American English

UK - How to pronounce neapolitan in British English

Synonym.com