Synonyms for nanogram

1. nanogram (n.)

one billionth (1/1,000,000,000) gram

Synonyms: