Synonyms and Antonyms for nanny

1. nanny (n.)

female goat

Synonyms: Antonyms:

2. nanny-goat (n.)

female goat

Synonyms: Antonyms:

3. nanny (n.)

a woman who is the custodian of children

Synonyms: Antonyms:
x