Synonyms and Antonyms for nab

1. nab (v.)

take into custody

Synonyms: Antonyms:

2. nab (v.)

tag the base runner to get him out

Synonyms: Antonyms:

3. nab (v.)

seize suddenly

Synonyms: Antonyms:
x