Synonyms and Antonyms for mystify

2. mystify (v.)

make mysterious

Synonyms: Antonyms:
x