Synonyms for myrmeleon

1. Myrmeleon (n.)

type genus of the Myrmeleontidae: antlions

Synonyms: